ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ការធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​ទៅ​អត្ថបទ​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ។ អាច​ក៏​អាច​លៃ​តម្រួវ​គម្លាត​អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​ស៊ុម​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ឬ​អនុវត្ត​ស៊ុម​ទៅ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ។

  1. Choose Format - Page Style and select the Header or Footer tab.

  2. កំណត់​ជម្រើស​គម្លាត ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

  3. ដើម្បី​បន្ថែម​ស៊ុម ឬ​ស្រមោល​ទៅ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ចុច ផ្សេងៗ ។ ប្រអប់ ស៊ុម/ផ្ទៃខាងក្រោយ ​នឹង​បើក ។

Please support us!