ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

To Prepare a Paragraph Style for Chapter Titles

 1. Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab.

 2. In the Level box, select 1.

 3. In the Paragraph style box, select the paragraph style that you want to use for chapter titles, for example, Heading 1.

 4. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, 1,2,3....

 5. Type Chapter followed by a space in the Before box.

 6. Enter a space in the After box.

 7. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ឈ្មោះ និង​លេខ​ជំពូក​នៅ​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

 1. អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​សម្រាប់​ចំណងជើង​ជំពូក ទៅ​ក្បាល​ជំពូក​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. ចុច​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ។

 4. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង មុខងារ

 1. Click Heading in the Type list, Heading number and contents in the Format list, and 1 in Up to level.

 2. ចុច បញ្ចូល និង​បន្ទាប់​​មក​ចុច បិទ ។

បឋមកថា​លើ​គ្រប់​ទំព័រ ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន បង្ហាញ​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Please support us!