បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ​ក្នុង​បាតកថា

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​វាល​​លេខ​ទំព័រ​​យ៉ាង​ងាយ​នៅ​ក្នុង​បាតកថា​នៃ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ចំនួន​ទំព័រ​ទៅបាត​កថាបាន​ផង​ដែរ ឧទាហរណ៍ នៅ​ក្នុង​ទម្រង់​ជា "ទំព័រ ៩ នៃ ១២"

ដើម្បី​បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. ជ្រើស ž”ញ្ចូល - វាល - លេខ​ទំព័រ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​តម្រឹម​វាល​លេខ​ទំព័រ ដូច​ដែល​អ្នកចង់​បាន ។

ដើម្បី​បន្ថែម​ចំនួន​ទំព័រ​បន្ថែម

  1. ចុច​​ពី​មុខ​វាល​លេខ​ទំព័រ វាយ ទំព័រ ហើយ​ប​ញ្ចូល​ចន្លោះ ចុច​ខាង​ក្រៅ​វាល បញ្ចូល​ចន្លោះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​វាយ នៃ ហើយ​បញ្ចូល​ចន្លោះ​ផ្សេង ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ចំនួន​ទំព័រ ។

អំពី​បឋមកថា និង បាតកថា

ឆ្លាស់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅ​លើ​ទំព័រ​សេស និង គូ

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

Please support us!