បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ​នៃ​ទំព័រ​បន្ត​បន្ទាប់​គ្នា

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​យ៉ាង​ស្រួល​នូវ​លេខ​ទំព័រ នៃ​ទំព័រ​បន្ទាប់​ក្នុង​បាតកថា​មួយ ដោយ​ប្រើ​វាល​មួយ ។

លេខ​ទំព័រ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​​មាន​ទំព័រ​បន្ត​បន្ទាប់​ប៉ុណ្ណោះ ។

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​បាតកថា និង​ ​ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ ។

  3. ក្នុង​ប្រអប់ វាល ចុច​ផ្ទាំង ឯកសារ ។

  4. ចុច 'ទំព័រ' ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ និង 'ទំព័រ​បន្ទាប់' ក្នុង​បញ្ជី ជ្រើស ។

  5. Click a numbering scheme in the Format list.

    ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស 'អត្ថបទ' ក្នុង ទ្រង់ទ្រាយ មាន​តែ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់ តម្លៃ ប៉ុណ្ណោះ ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ក្នុង​វាល ។

  6. ចុច បញ្ចូល ដើម្បី​បញ្ចូល​វាល​ដែល​មាន​លេខ​ទំព័រ ។

Please support us!