ការរក និង ការជំនួស​នៅក្នុង Writer

នៅក្នុង​ឯកសារអត្ថបទ អ្នកអាច​រកពាក្យ​ ទ្រង់ទ្រាយ រចនាប័ទ្ម និង ផ្សេងទៀត ។ អ្នកអាច​រុករក​ពី​លទ្ធផល​មួយទៅ​លទ្ធផល​មួយទៀត ឬ​អ្នកអាច​បន្លិច​ម្ដង​នូវលទ្ធផល​ទាំងអស់ បន្ទាប់មក​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ ឬ​ជំនួស​ពាក្យ​ដោយ​អត្ថបទ​ផ្សេងទៀត ។

ប្រអប់ រក & ជំនួស

ដើម្បី​រក​អត្ថបទ​នៅក្នុង​អត្ថបទទាំងមូល ចូរ​បើកប្រអប់ រក និង​ជំនួស ដោយមិនចាំបាច់​ធ្វើការជ្រើសរើស​អត្ថបទ​ដែលមាន​សកម្មភាព​ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើ​អ្នកចង់​ស្វែងរក​តែ​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ឯកសាររបស់អ្នកនោះ ដំបូងគឺត្រូវ​ជ្រើស​ផ្នែក​នោះ​របស់អត្ថបទ បន្ទាប់មក​បើក​ប្រអប់ រក និង​ជំនួស ។

ដើម្បី​រក​អត្ថបទ

 1. ជ្រើស កែសម្រួល - រក និង​​ជំនួស ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ រក និង​ជំនួស ។

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. អាច​ចុច រក ក៏បាន ឬ​រក​ទាំងអស់ ក៏បាន ។

នៅពេល​ដែលអ្នកចុច រក នោះ Writer នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​នូវអត្ថបទ​បន្ទាប់​ដែលស្មើនឹង​ធាតុ​ដែលអ្នកបានបញ្ចូល ។ អ្នកអាច​ឃ្លាំមើល និង កែសម្រួល​អត្ថបទ​បាន បន្ទាប់មក​ចុច រក ម្ដងទៀត​ដើម្បី​ទៅកាន់​អត្ថបទ​ដែលបាន​រកឃើញ​បន្ទាប់ ។

ប្រសិនបើអ្នក​បានបិទ​ប្រអប់ អ្នកអាច​សង្កត់​បន្សំគ្រាប់ចុច (បញ្ជ(Ctrl)+ប្ដូរ(Shift)+F) ដើម្បី​រកអត្ថបទ​បន្ទាប់​ដោយ​មិនចាំបាច់​បើក​ប្រអប់ ។

ផ្ទុយ​មកវិញ អ្នកអាច​ប្រើ​រូបតំណាង​នៅខាងស្ដាំ​ក្រោម​នៃ​ឯកសារ ដើម្បី​រុករក​អត្ថបទបន្ទាប់ ឬ​ទៅវត្ថុណាមួយផ្សេងទៀត​នៅក្នុង​​ឯកសារ ។

នៅពេល​អ្នក​ចុច រក​ទាំងអស់ Writer ជ្រើស​អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​ស្មើ​គ្នានឹង​ធាតុ​របស់​អ្នក ។ ជាឧទាហរណ៍ ឥឡូវ​អ្នក​អាច​កំណត់​អត្ថបទ​ដែល​រកឃើញទាំងអស់​ជា​ដិត ឬ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ​ទាំង​អស់នៅ​ពេល​តែ​មួយ ។

ដើម្បីជំនួស​អត្ថបទ

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ផ្សេងពីនេះ ការស្វែងរកអត្ថបទ ការជំនួសអត្ថបទ មិនអាច​ត្រូវបាន​ដាក់កម្រិត​ទៅតែ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ប៉ុណ្ណោះទេ ។


 1. ជ្រើស កែសម្រួល - រក និង​ជំនួស ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ រក និង​ជំនួស ។

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែលត្រូវ​ជំនួស​អត្ថបទ​ដែលបាន​រកឃើញ នៅក្នុង​ប្រអប់អត្ថបទ ជំនួសដោយ ។

 4. ចុច ជំនួស ក៏បាន ឬ​ជំនួសទាំងអស់ ក៏បាន ។

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

នៅពេលដែលអ្នកចុច ជំនួសទាំងអស់ នោះ Writer ជំនួស​អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​ដូចគ្នា​នឹង​ធាតុរបស់អ្នក ។

ដើម្បី​រក​រចនាប័ទ្ម

អ្នកចង់​រក​អត្ថបទ​ទាំងអស់នៅក្នុង​ឯកសាររបស់អ្នក ដែល​បាន​ផ្ដល់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ជាក់លាក់ ឧទាហរណ៍ ៖ រចនាប័ទ្ម "ក្បាល ៗ" ។

 1. ជ្រើស កែសម្រួល - រក និង​ជំនួស ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ រក និង​ជំនួស ។

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ដែលត្រូវ​ស្វែងរក បន្ទាប់មក​ចុច រក ឬ​រកទាំងអស់ ។

ដើម្បី​រកទ្រង់ទ្រាយ

អ្នកចង់​រក​អត្ថបទ​ទាំងអស់នៅក្នុង​ឯកសាររបស់អ្នក ទៅទ្រង់ទ្រាយ​តួអក្សរ​ផ្ទាល់​ណាមួយ​ដែលត្រូវបាន​ផ្ដល់ឲ្យ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការរកទ្រង់ទ្រាយ គឺ​រកតែ​គុណលក្ខណៈតួអក្សរ​ផ្ទាល់​ប៉ុណ្ណោះ វាមិនរក​គុណលក្ខណៈ​ដែលបានអនុវត្ត​ជា​ផ្នែក​នៃ​រចនាប័ទ្ម ។


 1. ជ្រើស កែសម្រួល - រក និង​ជំនួស ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ រក និង​ជំនួស ។

 2. ចុច ជម្រើស​ថែមទៀត ដើម្បី​ពង្រីក​ប្រអប់ ។

 3. ចុចប៊ូតុង ទ្រង់ទ្រាយ ។

 1. ចុច រក ឬ​រកទាំងអស់ ។

ជម្រើស​ថែមទៀត

ការស្វែងរកភាព​ស្រដៀងគ្នា អាចរក​អត្ថបទ​ដែល​ស្ទើរ​តែ​ដូច​គ្នា​ទៅនឹង​អត្ថបទ​ដែលអ្នកចង់រក ។ អ្នកអាច​កំណត់​ចំនួន​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវអនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​ខុសគ្នា ។

ចុចជម្រើស ការស្វែងរក​ភាពស្រដៀងគ្នា ហើយចុចប៊ូតុង ... តាមបំណង ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការកំណត់ ។ (ការកំណត់ បីលេខ​ទាំងអស់​ទៅ 1 ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​ល្អ​សម្រាប់​អត្ថបទ​អង់គ្លេស ។)

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​បើក​ការគាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​ក្រោម​ - ការកំណត់​ភាសា​ - ភាសា​ ប្រអប់​ ស្វែងរក និង​ជំនួស​ផ្តល់​នូវ​ជម្រើស​សម្រាប់​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​អាស៊ី ។


កម្មវិធី​រុករក

កម្មវិធីរុករក ជាឧបករណ៍​ចម្បង​មួយ សម្រាប់ធ្វើការស្វែងរក និង ជ្រើស​វត្ថុ ។ អ្នកក៏អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី និង រៀបចំ​ជំពូក ផ្ដល់ទិដ្ឋភាព​គ្រោង ទៅឯកសាររបស់អ្នក ។

ជ្រើស មើល - កម្មវិធី​រុករក ដើម្បី​បើក​បង្អួច កម្មវិធី​រុករក ។

ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​សម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូល​វត្ថុ ភ្ជាប់ និង សេចក្ដីយោង​នៅក្នុង​ឯកសារដូចគ្នា ឬ​ពី​ឯកសារ​ទូទៅផ្សេងទៀត ។ សូមមើលមគ្គុទ្ទេសក៍ កម្មវិធី​រុករក ដើម្បីស្វែងយល់ពីព័ត៌មាន​បន្ថែម ។

ចុចលើ​រូបតំណាង ដែលមាន​រង្វង់ពណ៌ខៀវ នៅផ្នែកខាងក្រោម​ស្ដាំ នៃ​ឯកសាររបស់អ្នក​ដើម្បី​បើកបង្អួច កម្មវិធីរុករក ជាទំហំតូច ។

ប្រើ​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​ជា​ទំហំ​តូច ដើម្បី​ផ្លោះ​ទៅ​កាន់​វត្ថុ​បន្ទាប់​ទៀត​យ៉ាង​លឿន ឬ​ស្វែងរក​អត្ថបទ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

Please support us!