បន្ថែម​វាល​បញ្ចូល

វាលបញ្ចូល​គឺ​ជា​អថេរ​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​អថេរ ។

  1. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង មុខងារ

  2. ចុច “វាល​បញ្ចូល”នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ

  3. ចុច បញ្ចូល ហើយ​វាយ​អត្ថបទ​សម្រាប់​អថេរ ។

  4. ចុច យល់ព្រម ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​បើក​វាលបញ្ចូល​ទាំងអស់​យ៉ាង​លឿន​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ដើម្បី​​កែសម្រួល ចុច​​ បញ្ជា​(Ctrl)​+​ប្តូរ​(Shift)​+​F9 ។


អំពី​វាល

Please support us!