បញ្ចូល​វាល​កាលបរិច្ឆេទ​ថេរ ឬ​ប្រែប្រួល

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​កាលបរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​វាល​មួយ ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រៀងរាល់​ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ ឬ​ជា​វាលដែល​មិន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។

  1. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ និង​ ​ចុច​ផ្ទាំង ឯកសារ ។

  2. ចុច “កាលបរិច្ឆេទ” នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ ហើយ​អនុវត្ត​មួយ​ដូច​​ខាងក្រោម ៖

    ដើម្បី​បញ្ចូល​កាលបរិច្ឆេទ​ជា​វាល​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពេលវេលា​នីមួយៗ​​ទាន់សម័យ ដែល​អ្នក​បើក​​ឯកសារ ចុច ”កាលបរិច្ឆេទ” នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ជ្រើស  ។

    បញ្ចូល​កាលបរិច្ឆេទ​ជា​វាល​ដែល​មិន​គ្មាន​ភាព​ទាន់សម័យ​ ចុច “កាលបរិច្ឆេទ (ថេរ)” នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ជ្រើស  ។

Please support us!