អំពី​វាល

វាលត្រូវ​បាន​ប្រើ សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ដែល​ផ្លាស់ប្តូរ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ដូចជា​កាលបរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​ចំនួន​ទំព័រ​សរុប​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។

មើលវាល

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

លក្ខណសម្បត្តិ​វាល​

ប្រភេទ​វាលភាគ​ច្រើន​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ រួម​ទាំង​វាលមូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ រក្សាទុក និង បង្ហាញ​តម្លៃ​អថេរ ។

វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម ប្រតិបត្តិ​សកម្មភាព​មួយ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​វាល ៖

ប្រភេទវាល

លក្ខណសម្បត្តិ

កន្លែង​ដាក់

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង

ផ្លាស់ទី​ព្រួញ​​កណ្តុរ​ទៅ​សេចក្តី​​យោង ។

រត់​ម៉ាក្រូ

រត់​ម៉ាក្រូមួយ ។

វាល​បញ្ចូល

បើក​ប្រអប់ ដើម្បី​កែសម្រួល​មាតិកា​វាល ។


ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​ទាន់​សម័យ

ដើម្បី​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពនូវ​​រាល់​វាល​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ចុច F9 ឬ​ ជ្រើស កែសម្រួល - ជ្រើស​ទាំងអស់ និង​ បន្ទាប់​ចុច F9 ។

ដើម្បី​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នូវ វាលមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ជ្រើស​វាល និង​ ​បន្ទាប់​ចុច F9 ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

Placeholders are not updated.


ការ​សួរ​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​ក្នុងវាល ឬ​លក្ខខណ្ឌ

បន្ថែម​វាល​បញ្ចូល

បញ្ចូល​វាល​កាលបរិច្ឆេទ​ថេរ ឬ​ប្រែប្រួល

អត្ថបទ​លក្ខខណ្ឌ

អត្ថបទ​លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់​ចំនួន​ទំព័រ

លេខទំព័រ

Please support us!