បម្លែង​វាលទៅ​ជា​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​វាល​មួយ​ទៅ​ជា​អត្ថបទ​ធម្មតា ដូច្នេះ​វា​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទៀត​ទេ ។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​វាល​មួយ​ទៅ​ជា​អត្ថបទ អ្នក​មិន​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​អត្ថបទ​ទៅ​ជា​វាល​វិញ​បាន​ទេ ។

  1. ជ្រើស​វាល និង​ ​ជ្រើស កែសម្រួល - កាត់ ។

  2. ជ្រើស កែសម្រួល - បិទ​ភ្ជាប់​ពិសេស ។

  3. ចុច​ "អត្ថបទ​គ្មាន​ទ្រង់ទ្រាយ" នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ជម្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!