ឆ្លាស់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅ​លើ​ទំព័រ​សេស និង គូ

រូបតំណាង

LibreOffice អាច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ឆ្លាស់​គ្នា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​លើ​ទំព័រ​សេស (ស្តាំ) និង គូ (ឆ្វេង) ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដើម្បី​បង្ហាញ​បឋមកថា និង បាតកថា​លើ​ទំព័រ​សេស និង គូ ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង របារ​ស្ថានភាព នៅ​ខាង​ក្រោម​កន្លែង​ធ្វើការ ។

ដើម្បី​រៀបចំ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ជម្រើស

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. ក្នុង​បញ្ជី​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ "ទំព័រ​ឆ្វេង" និង​ ជ្រើស កែប្រែ ។

  3. ចុច​ផ្ទាំង រៀបចំ ។

  4. ជ្រើស​ប្រអប់ "ទំព័រ​ស្តាំ" ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច យល់ព្រម ។

  5. ក្នុង​បញ្ជី​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ "ទំព័រ​ស្តាំ" ​និង​ ​ជ្រើស កែប្រែ ។

  6. ជ្រើស "ទំព័រ​ឆ្វេង" ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច យល់ព្រម ។

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនចង់​ដាក់​បឋមកថា ឬ​បាតកថា​នៅលើ​ទំព័រ​ចំណងជើង​នៃ​ឯកសារ​របស់អ្នក​ទេនោះ អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ "ទំព័រទីមួយ​" ទៅ​ទំព័រ​ចំណងជើង ។


ដើម្បីបង្ហាប់​ទំព័រ​ទទេ​នៃ​សន្លឹក​បោះពុម្ព

ប្រសិន​បើ​ទំព័រ គូ​ពីរ ឬ​ទំព័រ​សេសពីរ នៅតពីក្រោយគ្នា​ដោយផ្ទាល់នៅក្នុង​​ឯកសាររបស់អ្នក នោះ Writer នឹង​បញ្ចូល​ទំព័រ​ទទេ​តាមលំនាំដើម ។ អ្នកអាច​ទប់ស្កាត់​ពី​ទំព័រទទេ​ដែលបាន​បង្កើត​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពីការបោះពុម្ព និង ពីការនាំចេញ​ជា PDF ។

  1. ជ្រើស​ - LibreOffice Writer - បោះ​ពុម្ព​

  2. យក​សញ្ញា​គូសធីក​ចេញពី បោះពុម្ព​ទំព័រ​ទទេ​ដែលបាន​បញ្ចូល​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

Please support us!