ចម្លង និង ផ្លាស់ទី​អត្ថបទ​ក្នុង​ឯកសារ

  1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់ទី ឬ​ចម្លង ។

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

    ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​អត្ថបទ​ដែលបានជ្រើស អូស​អត្ថបទ​ទៅ​កន្លែង​ផ្សេង​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​លែង ។ ខណៈពេល​ដែល​អ្នក​អូស ព្រួញ​កណ្ដុរ​ផ្លាស់ប្ដូរ ដើម្បី​បញ្ចូល​ប្រអប់ពណ៌​ប្រផះ ។
    ទិន្នន័យ​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​កណ្ដុរ

    ដើម្បី​ចម្លង​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស​ ចុច​គ្រាប់​ចុច ខណៈ​ពេ​ល​អ្នក​អូស ។ ព្រួញ​កណ្ដុរ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា (+) ។
    ចម្លង​ទិន្នន័យ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​កណ្ដុរ

Please support us!