ការ​យក​ពាក្យ​ចេញ​ពី វចនានុក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

  1. ជ្រើស​ - ការកំណត់​ភាសា​ - ជំនួយ​សរសេរ

  2. ជ្រើស​វនានុក្រម​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ដែល​អ្នក​ចង់កែសម្រួលនៅ​ក្នុង​បញ្ជី កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុចកែសម្រួល ។

  3. ជ្រើស​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​លុប​ក្នុង​បញ្ជី ពាក្យ និង​បន្ទាប់​​មក​ ចុច លុប ។

ពិនិត្យ​​អក្ខរាវិរុទ្ធ និង​វេយ្យាករណ៍

Please support us!