អត្ថបទ​លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់​ចំនួន​ទំព័រ

អ្នក​អាច​បង្កើត​វាល​​អត្ថបទ​លក្ខខណ្ឌ ដែល​បង្ហាញ​ពាក្យ "pages" ជំនួស​ឲ្យ "page" ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​វាល​​ចំនួន​ទំព័រ ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​មាន​ទំព័រ​ច្រើន​ជាង​មួយ ។

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ចំនួន​ទំព័រ ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ចំនួន​ទំព័រហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​ចន្លោះ ។

  3. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង មុខងារ

  4. ចុច​ "អត្ថបទ​មាន​លក្ខខណ្ឌ" នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ  ។

  5. វាយ ទំព័រ > ១ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ លក្ខខណ្ឌ ។

  6. វាយ​ ទំព័រ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់បន្ទាប់ ។

  7. វាយ ទំព័រ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ផ្សេងៗ

  8. ចុច បញ្ចូល និង​បន្ទាប់​មក​ ​ចុច បិទ ។

Please support us!