បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​អាច​រចនា​ប្លង់​ទំព័រ​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដោយ​ពឹងផ្អែក​លើ​វា ។

ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដែល​បង្ហាញ​បឋមកថា​ដោយ​ឡែក​មួយ ហើយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេង​ទៀត បង្ហាញ​បឋមកថា​ផ្សេង​ ។

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. វាយ​ឈ្មោះ​​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ​រចនាប័ទ្ម ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុចយល់ព្រម ។

  4. ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី ដើម្បី​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ក្នុង​បឋមកថា ។ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​អត្ថបទ​មេ ខាង​ក្រៅ​បឋមកថា ។

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. អនុវត្ត​ជំហាន​ទី ២-៦ ដើម្បី​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទីពីរ​ដោយ​មាន​បឋមកថា​ផ្សេង ។

Please support us!