គណនា​ឆ្លង​តារាង

អ្នក​អាច​បង្កើត​ប្រមាណវិធី​ដែល​លាត​សន្ធឹង​លើ​តារាង​ច្រើន​ជាង​មួយ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ។

  1. បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ បញ្ចូល​តារាង​ពីរ និង​ ​វាយ​លេខ​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​តារាង​ទាំងពីរ ។

  2. ដាក់ទស្សន៍​ទ្រនិច​របស់​អ្នក​ក្នុង​ក្រឡា​ទទេ ក្នុង​តារាង​មួយ​នៃ​តារាង​ទាំងអស់ ។

  3. ចុច F2 ។

  4. នៅ​ក្នុង​ របារ​រូបមន្ត បញ្ចូល​មុខងារ​ដេល​អ្នក​ចង់អនុវត្ត ឧទាហរណ៍ =SUM ។

  5. ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​ដែល​មាន​លេខ ចុច​សញ្ញា​បូក (+) និង​​បន្ទាប់​មក​​ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​ផ្សេង ដែល​មាន​លេខ ។

  6. ចុច​ បញ្ចូល (Enter) ។

Please support us!