គណនា​រូបមន្ត​ស្មុគ្រស្មាញ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​ប្រើ​អនុគមន៍​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ក្នុង​រូបមន្ត​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​​បញ្ចូល​លទ្ធផល​នៃ​ប្រមាណវិធី ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​គណនាតម្លៃ​​​មធ្យម​នៃ​ចំនួន​បី ធ្វើ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​រូបមន្ត ហើយ​បន្ទាប់​មក​​ចុច F2 ។

  2. ចុច​រូបតំណាង រូបមន្ត ហើយ​ជ្រើស "Mean" ពី​បញ្ជី​មុខងារ​ស្ថិតិ ។

  3. វាយ​ចំនួន​បី បំបែក​ដោយ​សញ្ញា (|) ។

  4. ចុច​ បញ្ចូល (Enter) ។ លទ្ធផល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​វាល ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។

ដើម្បី​កែសម្រួល​រូបមន្ត ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វាល​ក្នុង​ឯកសារ ។

Please support us!