គណនា​ផលបូក​របស់​ស៊េរី​ក្រឡា​ទិន្នន័យ

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. វាយ​បញ្ចូល​លេខ​​ក្នុង​ក្រឡា​នីមួយ​ៗ​​នៃ​ជួរ​ឈរ ប៉ុន្តែ​ទុក​ក្រឡា​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ឲ្យ​ទទេ ។

 3. ដាក់ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ក្រឡា​ចុងក្រោយ​នៃ​ជួរឈរ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង ផលបូក នៅ​លើ​ របារ​តារាង ។
  របារ​រូបមន្ត បង្ហាញ​ដោយ​មានធាតុ "=sum" ។

 4. ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​ដំបូង​នៃ​ស៊េរី ដែល​អ្នក​ចង់​បូក​បញ្ចូល​គ្នា រួច​អូស​ទៅ​ក្រឡា​ចុង​បញ្ចប់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែង ។
  LibreOffice បញ្ចូល​រូបមន្ត​មួយ សម្រាប់​គណនា​ផលបូក​នៃ​តម្លៃ​ក្នុង​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន ។

 5. ចុច បញ្ចូល (Enter) ឬ​ចុច អនុវត្ត ក្នុង​របារ​រូបមន្ត ។
  ផលបូក​នៃ​តម្លៃ​ក្នុង​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្រឡា ។

បើ​អ្នក​បញ្ចូល​លេខ ត្រង់​កន្លែង​ណា​មួយ​ក្នុង​ជួរឈរ ផលបូក​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​ជួរឈរ​ចុងក្រោយ ។

ដោយ​អនុវត្ត​ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ​ អ្នក​ក៏​អាច​គណនា​រហ័ស នូវ​ផល​បូក​ចំនួន​ក្នុង​ជួរ​ដេក ។

Please support us!