គណនា និង បិទភ្ជាប់​លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

ប្រសិន​បើ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​មាន​រូបមន្ត​មួយ​រួច​ហើយ ឧទាហរណ៍ "12+24*2" LibreOffice អាច​គណនា ហើយ​បន្ទាប់​មក​​បិទ​ភ្ជាប់​លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដោយ​មិន​ប្រើ របារ​រូបមន្ត ។

  1. ជ្រើស​រូបមន្ត​ក្នុង​អត្ថបទ ។ រូបមន្ត​អាច​មាន​តែ​លេខ និង សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មិន​អាច​មាន​ដកឃ្លា​បាន​ទេ ។

  2. ជ្រើស ឧបករណ៍ - គណនា ឬ​ចុច +សញ្ញា​បូក(+) ។

  3. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច ដែលអ្នក​ចង់​បញ្ចូល​លទ្ធផល​រូបមន្ត ហើយ​បន្ទាប់​មកជ្រើស កែសម្រួល - បិទ ឬ​ចុច +V ។
    រូបមន្ត​ដែលបានជ្រើស​ត្រូវ​បានជំនួស​ដោយ​លទ្ធផល ។

របារ​រូបមន្ត

គណនា​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

គណនា​រូបមន្ត​ស្មុគ្រស្មាញ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

គណនា​ផលបូក​របស់​ស៊េរី​ក្រឡា​ទិន្នន័យ

គណនា​ឆ្លង​តារាង

Please support us!