គណនា និង បិទភ្ជាប់​លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

ប្រសិន​បើ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​មាន​រូបមន្ត​មួយ​រួច​ហើយ ឧទាហរណ៍ "12+24*2" LibreOffice អាច​គណនា ហើយ​បន្ទាប់​មក​​បិទ​ភ្ជាប់​លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដោយ​មិន​ប្រើ របារ​រូបមន្ត ។

  1. ជ្រើស​រូបមន្ត​ក្នុង​អត្ថបទ ។ រូបមន្ត​អាច​មាន​តែ​លេខ និង សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មិន​អាច​មាន​ដកឃ្លា​បាន​ទេ ។

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Please support us!