គណនា​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ការ​គណនា​មួយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ឬ​ទៅ​ក្នុង​តារាង​អត្ថបទ​មួយ ។

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូលការ​គណនា​ និង​ បន្ទាប់មក​ ចុច F2 ។ ប្រសិន​បើ អ្នក​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​តារាង វាយ​សញ្ញា​ស្មើ (=) ។

  2. វាយ​ការគណនា​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ឧទាហរណ៍=10000/12 ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​គ្រាប់​ចុច​បញ្ចូល(Enter) ។

អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​រូបតំណាង រូបមន្ត នៅ​លើ របារ​រូបមន្ត ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​មុខងារ​សម្រាប់​រូបមន្ត​របស់​អ្នក ។

note

ដើម្បី​យោង​ក្រឡា​នៅ​ក្នុង​តារាង​អត្ថបត Writer សូម​សរសេរ​អាសយដ្ឋាន​ក្រឡា ឬ​ជួរក្រឡា​នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​តង្កៀបមុំ ។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​យោង​ក្រឡា A1 ពី​ក្រឡា​មួយ​ទៀត សូម​បញ្ចូល enter =<A1> ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា ។


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

របារ​រូបមន្ត

គណនា​រូបមន្ត​ស្មុគ្រស្មាញ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

គណនា និង បិទភ្ជាប់​លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

គណនា​ផលបូក​របស់​ស៊េរី​ក្រឡា​ទិន្នន័យ

គណនា​ឆ្លង​តារាង

Please support us!