កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​ទំព័រ

រូប​តំណាង​ព្រមាន

នៅ​ក្នុង Writer អ្នក​កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ មិន​សម្រាប់ទំព័រ​នីមួយៗ ។ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​​បានធ្វើ​ទៅ​ស៊ុម​ ដោយ​អនុវត្ត​ទៅគ្រប់ទំព័រ​ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ដូចគ្នា ។ ចំណាំថា ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មិនអាច​ត្រូវ​បានធ្វើវិញទេ ដោយ​មុខងារ​ធ្វើវិញ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។


ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បានកំណត់​ជាមុន

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​ស៊ុម​លំនាំ​ដើម​​មួយ​ក្នុង​ផ្ទៃ លំនាំ​ដើម ។

 3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ទទឹង និង​ពណ៌​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ។ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ប្ដូរ​តាមបំណង

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. ក្នុង​ផ្ទៃ កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ជ្រើស​គែម​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្លង់​រួម ។ ចុច​លើ​គែម​មួយ​ក្នុង​ការ​មើល​ជា​មុន​ ដើម្បី​បិទ​បើក​ជម្រើស​របស់​គែម​មួយ​ ។

 3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ទទឹង និង​ពណ៌​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ។ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

 4. ធ្វើ​ជំហាន​ទី​២​ម្តង​ទៀត​សម្រាប់​គែមស៊ុម​ទាំងអស់

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

Please support us!