កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

អ្នក​អាច​កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ឬ​ប្រើ​ក្រាហ្វិក​ធ្វើ​ជា​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​នៅក្នុង LibreOffice Writer ។

ដើម្បី​អនុវត្ត​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ទៅតួអក្សរ​អត្ថបទ

  1. ជ្រើស​តួអក្សរ ។

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

ដើម្បីអនុវត្ត​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ទៅ​កថាខណ្ឌ

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅក្នុង​កថាខណ្ឌ ឬ​ជ្រើស​កថាខណ្ឌ​ច្រើន ។

  2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ ។

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ចុច​គ្រាប់​ចុច​ និង​ចុច​លើ​វត្ថុ ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត ប្រើ​ កម្មវិធី​រុករក​ ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ ។


ដើម្បី​អនុវត្ត​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ទៅទាំងអស់ ឬ​ផ្នែក​របស់​តារាង

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅក្នុង​តារាង​ក្នុង​​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

  2. Choose Table - Properties.

  3. នៅលើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ សូម​ជ្រើស​ពណ៌​ផ្ទៃខាងក្រោយ ឬ​ក្រាហ្វិក​ផ្ទៃខាងក្រោយ ។

  4. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ សម្រាប់ ជ្រើស​ថាតើ​គួរ​អនុវត្ត​ពណ៌ ឬ​ក្រាហ្វិក​ចំពោះ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន ឬ​តារាង​ទាំង​មូល ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ក្រឡា ឬ​ជួរដេក​ច្រើន​មុនពេល​បើក​ប្រអប់ នោះ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ជម្រើស ។

tip

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​រូបតំណាង ដើម្បី​អនុវត្ត​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ទៅ​ផ្នែក​របស់​តារាង ។


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!