បន្ថែម​ករណី​លើកលែង​ទៅ​បញ្ជី​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

អ្នក​អាច​ការ​ពារ​​មិន​ឲ្យ​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ កែ​ពាក្យ ឬ​អក្សរ​សង្ខេប​ជាក់លាក់​​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សំ​អក្សរពុម្ព និង អក្សរ​តូច ។

  1. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែស្វ័យ​ប្រវត្តិ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង ករណី​លើកលែង

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

    វាយ​អក្សរ​សង្ខេប​បន្ត​ដោយ​សញ្ញា​ចុច ក្នុង​ប្រអប់ អក្សរ​សង្ខេប (គ្មាន​អក្សរពុម្ព​នៅ​ពី​ក្រោយ) និង ចុច ថ្មី ។

    វាយ​ពាក្យ​ក្នុង​ប្រអប់ ពាក្យ​ដែល​មាន​អក្សរពុម្ព​ខាង​ដើម​ពីរ និង ចុច ថ្មី ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To quickly undo an AutoCorrect replacement, press +Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.


Please support us!