បិទ​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

តាម​លំនាំដើម LibreOffice កែ​កំហុស​ការ​វាយ​បញ្ចូល​សាមញ្ញ​ជាច្រើន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ។

ដើម្បីយក​ពាក្យ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​កែស្វ័យ​ប្រវត្តិ

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. ចុច​ផ្ទាំង ជំនួស ។

 3. ក្នុង​បញ្ជី កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជ្រើស​គូ​ពាក្យ ដែល​អ្នក​ចង់​យក​ចេញ ។

 4. ចុច លុប ។

ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ជំនួស​សញ្ញា​សម្រង់

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. ចុច​​ផ្ទាំង​ ជម្រើស​ដែលបាន​​ធ្វើ​មូលដ្ឋានីយកម្ម​

 3. ដោះ​​ធីក​ប្រអប់​ "ជំនួស​" ។

ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ដាក់អក្សរ​ដំបូង​ធំ​របស់​ប្រយោគ

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. ចុច​ផ្ទាំង ជម្រើស ។

 3. ដោះ​​ធីកប្រអប់​ "សរសេរ​អក្សរ​ដំបូង​ជាអក្សរ​ពុម្ព​ធំ​គ្រប់ឃ្លា​" ។

ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​គូរ​បន្ទាត់ នៅពេល​អ្នក​វាយ​តួអក្សរ​សម្គាល់​បី

LibreOffice គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​តួអក្សរ​​៣​ ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ និង ចុច​បញ្ចូល (Enter) ៖ - _ = * ~ #

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. ចុច​ផ្ទាំង ជម្រើស ។

 3. ដោះ​ធីក​ "អនុវត្ត​ស៊ុម​" ។

Please support us!