បង្កើត​បញ្ជី​ដាក់​លេខរៀង ឬ​ចំណុច នៅពេល​ដែល​អ្នក​វាយ

LibreOffice អាច​អនុវត្ត​ចំណុច ឬ​លេខ​រៀង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ។

ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បង់​លេខរៀង និង ការ​ដាក់​ចំណុច ប្រើ​បាន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ៖

  1. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ចុច​ផ្ទាំង ជម្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើ​ស “អនុវត្ត​លេខរៀង – និមិត្តសញ្ញា” ។

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

tip

The automatic numbering option is applied only to paragraphs formatted with “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph style.


ដើម្បី​បង្កើត​បញ្ជី​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ៖

  1. វាយ​បញ្ចូល 1. i. ឬ I ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ។ វាយ * ឬ - ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​បញ្ជី​ដែល​មាន​ចំណុច ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ​បញ្ចូល ")" បន្ទាប់​ពី​លេខ ជំនួស​ឲ្យ​សញ្ញា​ចុច (.) ឧទាហរណ៍ 1) ឬ i) ។

  2. បញ្ចូល​ចន្លោះ​មួយ​ វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​របស់​អ្នក និង​​បន្ទាប់​​មក​ចុច បញ្ចូល (Enter) ។ កថាខណ្ឌ​ថ្មី​នឹង​ទទួល​ចំណុច ឬ​លេខ​រៀង​បន្ទាប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

  3. ចុច​ បញ្ចូល (Enter) ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចប់​បញ្ជី ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​ចាប់ផ្តើម​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ដោយ​លេខ​មួយ​ចំនួន ។


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!