បង្កើត​បញ្ជី​ដាក់​លេខរៀង ឬ​ចំណុច នៅពេល​ដែល​អ្នក​វាយ

LibreOffice អាច​អនុវត្ត​ចំណុច ឬ​លេខ​រៀង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ។

ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បង់​លេខរៀង និង ការ​ដាក់​ចំណុច ប្រើ​បាន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ៖

  1. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ចុច​ផ្ទាំង ជម្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើ​ស “អនុវត្ត​លេខរៀង – និមិត្តសញ្ញា” ។

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ជម្រើស​បង់​លេខ​រៀង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​តែ​ចំពោះ​កថាខណ្ឌ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម "លំនាំដើម" "តួ​អត្ថបទ" ឬ​"ចូល​បន្ទាត់​តួ​អត្ថបទ" ។


ដើម្បី​បង្កើត​បញ្ជី​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ៖

  1. វាយ​បញ្ចូល 1. i. ឬ I ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ។ វាយ * ឬ - ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​បញ្ជី​ដែល​មាន​ចំណុច ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ​បញ្ចូល ")" បន្ទាប់​ពី​លេខ ជំនួស​ឲ្យ​សញ្ញា​ចុច (.) ឧទាហរណ៍ 1) ឬ i) ។

  2. បញ្ចូល​ចន្លោះ​មួយ​ វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​របស់​អ្នក និង​​បន្ទាប់​​មក​ចុច បញ្ចូល (Enter) ។ កថាខណ្ឌ​ថ្មី​នឹង​ទទួល​ចំណុច ឬ​លេខ​រៀង​បន្ទាប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

  3. ចុច​ បញ្ចូល (Enter) ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចប់​បញ្ជី ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​ចាប់ផ្តើម​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ដោយ​លេខ​មួយ​ចំនួន ។


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!