ការ​រៀបចំ​ជំពូក​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​អត្ថបទយ៉ាង​លឿន ទៅ​ក្បាល​ក្នុង​ឯកសារ ចុច​ក្បាល​ទ្វេដង​ក្នុង​បញ្ជី កម្មវិធី​រុករក ។


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ក្បាល​ឡើងលើ ឬ​ចុះ​ក្រោម​ក្នុង​ឯកសារ ៖

warning

សូម​ប្រាកដ​ថា កម្រិត​ក្បាល​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក ។ តាម​លំនាំ​ដើម កម្រិត​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។ សូម​មើល​ជំហាន​ខាងក្រោម​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​កម្រិត​ក្បាល ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

  1. អូស​ក្បាល​ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី កម្មវិធី​រុករក ។

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


ដើម្បី​បន្ថយ ឬ​បង្កើន​កម្រិត​ក្បាល ៖

  1. ជ្រើស​ក្បាល​ក្នុង​បញ្ជី កម្មវិធី​រុករក 

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

ដើម្បី​ប្តូរ​ចំនួន​កម្រិត​ក្បាល ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ៖

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Please support us!