បញ្ចូល

ចុច​សញ្ញា​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​មាន​មុខងារ​ខុសៗគ្នា សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក តារាង ឯកសារ និង តួអក្សរ​ពិសេស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល

អ្នក​អាច​ជ្រើស​អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

បញ្ចូល​ស៊ុម​ជួរ​ឈរ​តែ​មួយ​ដោយ​ដៃ

គូរ​ស៊ុម​មួយ​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ ។ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង ដើម្បី​ជ្រើស​ចំនួន​ជួរឈរ​សម្រាប់​ស៊ុម ។

Icon Insert Frame

បញ្ចូល​ស៊ុម​ដោយ​ដៃ

ពី​ឯកសារ

Inserts an image into the current document .

រូប​តំណាង

Image

បញ្ចូល​តារាង

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

រូបតំណាង

តារាង

​បញ្ចូល​ឯកសារ​

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

រូបតំណាង

Text from File

​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ពិសេស​

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

រូបតំណាង

តួអក្សរ​ពិសេស

បញ្ចូល​ភាគ

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

ភាគ

បញ្ចូល​កន្លែង​ចំណាំ

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

កន្លែង​ចំណាំ

Please support us!