បញ្ចូល​បឋមកថា

បង្ហាញ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ HTML មួយ បើ​បឋមកថា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - បឋមកថា ។

Please support us!