ចំនួន​ទំព័រ

បញ្ចូល​ជា​វាល​ចំនួន​ទំព័រ​សរុប ក្នុង​ឯកសារ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

Please support us!