លេខ​ទំព័រ

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Field - Page Number


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​គ្នា ឬ​កែប្រែ​លេខ​ទំព័រ បញ្ចូល​វាលមួយ​ដោយ​ប្រើ បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ រួច​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ដែល​ចង់​បាន​ក្នុង​ប្រអប់ វាល​ ។ វា​ក៏​អាច​ធ្វើ​​កែសម្រួល​វាល​មួយ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា លេខ​ទំព័រ ដោយ កែសម្រួល - វាល ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លេខទំព័រ សូម​អាន​មគ្គុទ្ទេសក៍​ លេខ​ទំព័រ ។

Please support us!