កាលបរិច្ឆេទ

បញ្ចូល​កាល​បរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន ជា​វាល​មួយ ។ ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​លំនាំដើម​ត្រូវ​បាន​ប្រើ និង​ ​កាល​បរិច្ឆេទ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Field - Date


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សេង​ទៀត ឬ​ចង់​ឲ្យ​​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ ដើម្បី​បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា​វាល​ និង​ ធ្វើ​ការ​កំណត់​​ដែល​ចង់​បាន​ក្នុង​ប្រអប់ វាល​ ។ ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ​វាលកាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​មាន​ស្រាប់ អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន ដោយ​ជ្រើស កែសម្រួល - វាល ។

Please support us!