បញ្ចូល​វាល

ចុច​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ វាល ។ ចុច​សញ្ញា​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង ដើម្បី​បើក​ម៉ឺនុយរង​មួយ ។

រូបតំណាង

វាល​បញ្ចូល

អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី​អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

កាលបរិច្ឆេទ

បញ្ចូល​កាល​បរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន ជា​វាល​មួយ ។ ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​លំនាំដើម​ត្រូវ​បាន​ប្រើ និង​ ​កាល​បរិច្ឆេទ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិទេ ។

ពេលវេលា

បញ្ចូល​ពេលវេលា​បច្ចុប្បន្ន​ ជា​វាល​មួយ ។ ពេលវេលា​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ការ​កំណត់​ប្រព័ន្ធ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក ។ ទ្រង់ទ្រាយ​ពេលវេលា​ថេរ​មួយ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ដែល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ដោយ​ចុច​គ្រាប់​ចុច​មុខងារ​ F9 ។

លេខ​ទំព័រ

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

ចំនួន​ទំព័រ

បញ្ចូល​ជា​វាល​ចំនួន​ទំព័រ​សរុប ក្នុង​ឯកសារ ។

ប្រធានបទ

បញ្ចូល​ប្រធានបទ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ ជា​វាល​មួយ ។ វាល​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​វាល ប្រធានបទ នៅ​ត្រង់ ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ - សេចក្ដីពណ៌នា ។

ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណងជើង​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្នុង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ឯកសារ ជា​វាល​មួយ ។ វាល​នេះ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​វាល ចំណងជើង ក្រោម ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ - ពិពណ៌នា ។

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

ផ្សេង​ៗ

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!