​រូបមន្ត​

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

រូបមន្ត​លេចឡើង​ក្នុង​បន្ទាត់​បញ្ចូល ។ ដើម្បី​បញ្ជាក់​​ជួរ​ក្រឡា​ក្នុង​តារាង​មួយ ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​ចង់​បាន​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​ដែល​ទាក់ទង ក៏​លេចឡើង​ផង​ដែរ​ក្នុង​បន្ទាត់​បញ្ចូល ។ បើ​ចាំបាច់ បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​បន្ថែម និង​​ ចុច អនុវត្ត ដើម្បី​អះអាង​ការ​បញ្ចូល​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដឹង​​វាក្យ​សម្ពន្ធ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ។ នេះ​ជា​ការ​ចាំបាច់ ឧទាហរណ៍ ក្នុង​ប្រអប់ បញ្ចូល​វាល​ និង កែសម្រួលវាល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

រូបមន្ត


សង្ខេប​នៃ​ជម្រើស​រូបមន្ត

អនុគមន៍​គណនា​មូលដ្ឋាន

Operation

Name

Example

វិធី​បូក

+

គណនា​សរុប ។

ឧទាហរណ៍ ៖ + 8

វិធី​ដក

-

គណនា​​​ផលដក

ឧទាហរណ៍ ៖ 10 -

វិធី​គុណ

MUL ឬ *

គណនា​ផលគុណ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ 7 MUL 9

វិធី​ចែក

DIV ឬ /

គណនា​ផល​ចែក

ឧទាហរណ៍ ៖ 100 DIV 15


"អនុគមន៍​មូលដ្ឋាន" ក្នុង​ម៉ឺនុយ​រង

Function

Name

Example

បូក

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

ឧទាហរណ៍ ៖ SUM បង្ហាញ​តម្លៃ​ផល​បូក​ក្នុង​ក្រឡា A2 ដល់ C2

បង្គ្រប់

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

ឧទាហរណ៍ ៖ 15.678 ROUND 2 បង្ហាញ 15.68

ភាគរយ

PHD

Calculates a percentage

ឧទាហរណ៍ ៖ 10 + 15 PHD បង្ហាញ 10.15

ឫស​ការេ

SQRT

Calculates the square root.

ឧទាហរណ៍ ៖ SQRT 25 បង្ហាញ 5.00

អានុភាព

POW

Calculates the power of a number.

ឧទាហរណ៍ ៖ 2 POW 8 បង្ហាញ 256.00


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

បន្ទាត់​ខណ្ឌ​ចែក​​បញ្ជី

|

Separates the elements in a list.

ឧទាហរណ៍​នៃ​ការ​ប្រើ​បញ្ជី​មួយ ៖

MIN 10|20|50|||20

ស្មើ

EQ ឬ ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

ឧទាហរណ៍ ៖ EQ 2 បង្ហាញ 1 ប្រសិន​បើ​មាតិកា​នៃ A1 ស្មើ 2 ។

មិន​ស្មើ

NEQ ឬ !=

Tests for inequality between selected values.

ឧទាហរណ៍ ៖ NEQ 2 បង្ហាញ 0 (មិន​ពិត) ប្រសិន​បើ​មាតិកា​នៃ A1 ស្មើ 2 ។

តូច​ជាង ឬ​ស្មើ

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

ឧទាហរណ៍ ៖ LEQ 2 បង្ហាញ 1 (ពិត) ប្រសិន​បើ​មាតិកា​នៃ A1 តូច​ជាង ឬ​ស្មើ 2 ។

ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

ឧទាហរណ៍ ៖ GEQ 2 បង្ហាញ 1 (ពិត) ប្រសិន​បើ​មាតិកា​នៃ A1 ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ 2 ។

តូច​ជាង

L

Tests for values less than a specified value

ឧទាហរណ៍ ៖ L 2 បង្ហាញ 1 (ពិត) ប្រសិន​បើ​មាតិកា​នៃ A1 តូច​ជាង 2 ។

ធំ​ជាង

G

Tests for values greater than a specified value

ឧទាហរណ៍ ៖ G 2 បង្ហាញ 1 (ពិត) ប្រសិន​បើ​មាតិកា​នៃ A1 ធំ​ជាង 2 ។

ប៊ូលីន Or

OR

Tests for values matching the Boolean OR

ឧទាហរណ៍ ៖ 0 OR 0 បង្ហាញ 0 (មិន​ពិត) ផ្សេង​ពី​នេះ លទ្ធផល​បង្ហាញ 1 (ពិត)

ប៊ូលីន X Or

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

ឧទាហរណ៍ ៖ 1 XOR 0 បង្ហាញ 1 (ពិត)

ប៊ូលីន And

AND

Tests for values matching the Boolean AND

ឧទាហរណ៍ ៖ 1 AND 2 បង្ហាញ 1 (ពិត)

ប៊ូលីន Not

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

ឧទាហរណ៍ ៖ NOT 1 (ពិត) បង្ហាញ 0 (មិន​ពិត)


អនុគមន៍​ស្ថិតិ

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

មធ្យម

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

ឧទាហរណ៍ ៖ MEAN 10|30|20 បង្ហាញ 20

តម្លៃ​អប្បបរមា

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

ឧទាហរណ៍ ៖ MIN 10|30|20 បង្ហាញ 10

តម្លៃ​អប្បបរមា

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

ឧទាហរណ៍ ៖ MAX 10|30|20 បង្ហាញ 30.00

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

ស៊ីនុស

SIN

Calculates the sine in radians

ឧទាហរណ៍ ៖ SIN (PI/2)

កូស៊ីនុស

COS

Calculates the cosine in radians.

ឧទាហរណ៍ ៖ COS 1

តង់សង់

TAN

Calculates the tangent in radians.

ឧទាហរណ៍ ៖ TAN

អ័ក្ស​ស៊ីនុស

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

ឧទាហរណ៍ ៖ ASIN 1

អ័ក្ស​កូស៊ីនុស

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

ឧទាហរណ៍ ៖ ACOS 1

អ័ក្ស​តង់សង់

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

ឧទាហរណ៍ ៖ ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


អថេរ សម្រាប់​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ដូច​ខាង​ក្រោម ក៏​អាច​រក​ឃើញ​នៅ ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ - ស្ថិតិ ។

Name

Description

CHAR

ចំនួន​តួអក្សរ​ក្នុង​ឯកសារ

WORD

ចំនួន​ពាក្យ​ក្នុង​ឯកសារ

PARA

ចំនួន​កថាខណ្ឌ​ក្នុង​ឯកសារ

GRAPH

ចំនួន​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​ឯកសារ

TABLES

ចំនួន​តារាង​ក្នុង​ឯកសារ

OLE

ចំនួន​វត្ថុ OLE ក្នុង​​ឯកសារ

PAGE

ចំនួន​ទំព័រ​សរុប​ក្នុង​ឯកសារ


តម្លៃ​ដែល​បាន​កំណត់​ផ្សេង​ទៀត

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

អថេរ Euler

E

2.71828...

ពិត

TRUE

មិន​ស្មើ០

មិន​ពិត

FALSE

0


Please support us!