​ការ​បង្ហាញ​ដែល​បាន​ផ្សំ​

បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន​អំពី​ឯកសារ​សកម្ម ។

នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​ក្នុង​ភាគ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឈ្មោះ ឈ្មោះ​ភាគ​នឹង​លេចឡើង ។ នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​ក្នុង​តារាង ឈ្មោះ​ក្រឡា​តារាង​នឹង​លេចឡើង ។ ទំហំ​​របស់​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ នៅ​ពេល​អ្នក​កែសម្រួល​ស៊ុម ឬ​វត្ថុ​គំនូរ ។​

នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ អ្នក​អាច​ចុច​វាលនេះ​ទ្វេដង ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ វាល ។ ក្នុង​ប្រអប់​នេះ អ្នក​អាច​កំណត់​វាល​មួយ​ដែល​ត្រូវ​​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។ នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​តារាង​មួយ ​​ចុច​ទ្វេដង​ក្នុង​វាលនេះ នឹង​ហៅ​ប្រអប់ ទ្រង់ទ្រាយ​តារាង ។ ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស អ្នក​អាច​ហៅ​ប្រអប់​មក​ប្រើ ដើម្បី​កែសម្រួល ភាគ វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ស៊ុម​អណ្តែត វត្ថុ OLE លេខរៀង​ផ្ទាល់ ឬ​ទីតាំង និង ទំហំ​នៃ​វត្ថុ​គំនូរ ។

Please support us!