ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​ជាមួយ​ចំណុច​រង​ទាំងអស់​របស់​វា ទៅ​ក្រោម​កថាខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ តែ​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

Icon Move Down with Subpoints

​ផ្លាស់​ចុះ​ក្រោម​​ជាមួយ​ចំណុច​រង

Please support us!