ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​ជាមួយ​ចំណុច​រង ទៅ​​លើ​កថាខណ្ឌ​មុន ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

Icon Move Up with Subpoints

ផ្លាស់​ឡើង​លើ​ជាមួយ​ចំណុច​រង

Please support us!