បញ្ចូល​ធាតុ​គ្មាន​លេខ​រៀង

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ដោយមិនមាន​លេខរៀង ។ នឹង​មិនមាន​ប៉ះពាល់​ដល់​លេខរៀង​ដែលមាន​ស្រាប់​នោះទេ ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ធាតុ​គ្មាន​លេខរៀង

Please support us!