បង្កើន​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ប្ដូរ​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ចំណុច​រង​ឡើង​លើ​លេខ​រៀង​មួយ​កម្រិត ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​លេខ​រៀង ឬ​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បង្កើន​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

Please support us!