បន្ថយ​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ប្ដូរ​កថាខណ្ឌដោយ​ចំណុង​រង​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ឬ​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បន្ថយ​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

Please support us!