តារាង ៖ អថេរ

ប្រសិន​បើ​របៀប​នេះ​សកម្ម ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​បន្ទាត់ និង​/​ឬ​ជួរ​ឈរ​មួយ មាន​ឥទ្ធិពល​ចំពោះ​ទំហំ​តារាង ។

Icon Table: Variable

តារាង ៖ អថេរ

Please support us!