តារាង ៖ ថេរ សមាមាត្រ

ប្រសិន​បើ​របៀប​នេះ​សកម្ម ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​បន្ទាត់ និង​/​ឬ​ជួរ​ឈរ មាន​ឥទ្ធិពល​ចំពោះ​តារាង​ទាំងមូល ។

Icon Table: Fixed, Proportional

តារាង ៖​ ថេរ សមាមាត្រ

Please support us!