តារាង ៖ ថេរ

ប្រសិន​បើ​របៀប​នេះ​សកម្ម ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​បន្ទាត់ និង​/​ឬ​ជួរ​ឈរ​មួយ មាន​ឥទ្ធិពល​តែ​ចំពោះ​បន្ទាត់ ឬ​ជួរ​ឈរ​នៅ​ជិត​ក្នុង​សំណួរ ។

Icon Table: Fixed

តារាង ៖​ ថេរ

Please support us!