បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង បន្ទាប់​ពី​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ជួរ​ឈ​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើស តារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ឈរ) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ច្រើន​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ ប្រសិន​បើរ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​បន្ទាប់ ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នឹង​មាន​ទទឹង​ដូច​និង​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

Please support us!