បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង​នៅ​ពី​ក្រោម​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើសតារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ដេក) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ វិធីសាស្ត្រ​ទី​ពីរ​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ដែល​មាន​កំពស់​ដូច​គ្នា​ទៅ​និង​ជួរ​ដេក​ដើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

Please support us!