មិន​តភ្ជាប់​ស៊ុម

បំបែក​តំណ​រវាង​ស៊ុម​ពីរ ។ អ្នក​អាច​បំបែក​តែ​តំណ ដែល​លាត​សន្ធឹង​ពី​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស ទៅ​ស៊ុម​គោលដៅ ។

រូប​តំណាង

មិន​តភ្ជាប់​ស៊ុម

Please support us!