របៀប​ជ្រើស

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែសម្រួល - របៀប​ជម្រើសជ្រើស កែសម្រួល - របៀប​ជម្រើស


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

ក្នុង​របៀប​ជ្រើស​ប្លុក អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្លុក​អត្ថបទ​រាង​ជា​ចតុកោណ ។

Please support us!