របៀប​ជ្រើស

ជ្រើស​របៀប​ជ្រើស​ពី​ម៉ឺនុយ​រង ៖ របៀប​ជ្រើស​ធម្មតា ឬ​របៀប​ជ្រើស​ប្លុក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែសម្រួល - របៀប​ជម្រើសជ្រើស កែសម្រួល - របៀប​ជម្រើស


ក្នុង​របៀប​ជ្រើស​ធម្មតា អ្នក​អាច​ជ្រើស​អត្ថបទ​បន្ទាត់​ច្រើន​រួម​បញ្ចូល​បន្ទាត់​ចុង​ក្រោយ ។

ក្នុង​របៀប​ជ្រើស​ប្លុក អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្លុក​អត្ថបទ​រាង​ជា​ចតុកោណ ។

Please support us!