ជ្រើស​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

បន្ថែម

ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​មួយ ។ បើ​ឯកសារ​មាន​តារាង​ច្រើន​ជាង​មួយ ប្រអប់ ជ្រើស​តារាង នឹង​បើក​ឡើង ។

បង្កើត

បើក​ប្រអប់ បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី ដែល​អ្នក​អាច​បង្កើត​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី​មួយ ។

តម្រង

បើក​ប្រអប់ តម្រង​ស្តង់ដារ ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តម្រង​ទៅ​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន ដើម្បី​បង្ហាញ​អ្នក​ទទួល​ដែល​អ្នក​ចង់​ឃើញ ។

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់ បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្តូរ​តារាង

បើក​ប្រអប់ ជ្រើស​តារាង ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​តារាង​មួយ​ទៀត ដើម្បី​ប្រើ​សម្រាប់​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

Please support us!