ជ្រើស​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

ជ្រើស​បណ្តុំ​ក្នុង​បញ្ជី ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ហើយ​ចុច យល់ព្រម ។

កុំ​រួមបញ្ចូល ប្រទេស​/​តំបន់

មិន​រាប់បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ប្រទេស ឬ​តំបន់ ពី​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ។

តែងតែ​រួមបញ្ចូល ប្រទេស​/​តំបន់

រួមបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ប្រទេស ឬ​តំបន់ ក្នុង​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ។

រួមបញ្ចូល ប្រទេស​/​តំបន់ តែ​ក្នុង​ករណី​វា​មិន​មាន ៖

រួមបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ប្រទេស ឬ​តំបន់​ក្នុង​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន តែ​ក្នុង​ករណី​តម្លៃ​ខុសគ្នា​ពី​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ ។

បញ្ចូល​ខ្សែអក្សរ​ប្រទេស/តំបន់ ដែល​មិន​គួរ​បោះពុម្ព ។

ថ្មី

បើក​ប្រអប់ បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ប្លង់​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី​មួយ ។

កែ​សម្រួល

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

លុប

លុប​ប្លង់​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!