បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

ព័ត៌មាន​អាសយដ្ឋាន

បញ្ចូល ឬ​កែសម្រួល​មាតិកា​វាល សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ​ម្នាក់ៗ ។

បង្ហាញ​លេខ​ធាតុ

ចុច​ប៊ូតុង​ដើម្បី​រុករក​កាត់​កំណត់ត្រា ឬ​បញ្ចូល​លេខ​កំណត់ត្រា ដើម្បី​បង្ហាញ​កំណត់ត្រា​មួយ ។

ថ្មី

បន្ថែម​កំណត់ត្រា​ទទេ​ថ្មី​មួយ ទៅ​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន ។

លុប

លុប​កំណត់ត្រា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រក​

បើក​ប្រអប់ រក​ធាតុ ។ អ្នក​អាច​ទុក​ឲ្យ​ប្រអប់​នៅ​បើក ខណៈ​ពេល​អ្នក​កែសម្រួល​ធាតុ ។

ប្តូរ​តាម​បំណង​

បើក​ប្រអប់ ប្តូរ​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​តាម​បំណង ដែល​អ្នក​អាច​រៀបចំ ប្តូរឈ្មោះ បន្ថែម និង លុប​វាល ។

Please support us!