រក​ធាតុ

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

រក​

បញ្ចូល​ពាក្យ​ស្វែងរក ។

រក​តែ​ក្នុង

ដាក់​កម្រិត​ការ​ស្វែងរក​ត្រឹម​វាល​ទិន្នន័យ​មួយ ។

Select the data field where you want to search for the text.

រក​

បង្ហាញ​កំណត់ត្រា​បន្ទាប់ ដែល​មាន​អត្ថបទ​ស្វែងរក ។

Please support us!