ប្តូរ​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​តាម​បំណង

ប្តូរ​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​តាម​បំណង សម្រាប់​ឯកសារ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

ធាតុ​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន

ជ្រើស​វាល​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់ទី លុប ឬ​ប្តូរ​ឈ្មោះ ។

^

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើ​ស​​ឡើង​លើ​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

v

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

បន្ថែម

បញ្ចូល​វាល​អត្ថបទ​ថ្មី​មួយ ។

លុប

លុប​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

ប្តូរឈ្មោះ​វាល​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!